Regulamin

Regulamin strefy basenowo – saunowej

 • 1. NA STREFĘ BASENOWO-SAUNOWĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

 – niecka basenowa wewnętrzna,

niecka basenowa zewnętrzna,

1 wanna z hydromasażem,

1 basen z przeciwprądem,

brodzik dla dzieci,

sauna sucha i sauna mokra,

szatnia damska i męska, natryski damskie i męskie.

 1. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w strefie basenowo – saunowej zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. Zakup biletu (karnetu) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Strefa basenowo – saunowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 21:30, w sobotę od 09:00 21:00 zaś w niedzielę od 09:00 do 20:00.
 3. Użytkownicy będą wpuszczani do strefy basenowo – saunowej nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.

5.Wstęp do strefy basenowo – saunowej jest dozwolony osobom posiadającym ważny bilet zgodny z obowiązującym cennikiem, za niewykorzystaną część biletu środki nie są zwracane. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w recepcji.

6.Po przekroczeniu czasu wykupionego biletu będzie doliczana dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.Do strefy basenowo – saunowej wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.

8.Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w całej strefie basenowo-saunowej.

9.ZE STREFY BASENÓW MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY:

  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (stały kontakt
   z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejący pływać po konsultacji ratownikiem basenu oraz zaopatrzone w rękawki lub kółka ratunkowe,
  3. niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia, tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.
 1. DO STREFY BASENÓW NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  2. z zewnętrznymi  oznakami  uszkodzeń  skóry,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  4. dzieci do lat 4 bez pieluszek wodoodpornych.
 1. Z pływalni mogą samodzielnie korzystać dzieci, które ukończyły 16 lat, a ratownik wodny oraz prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania.
 2. Bezwzględny zakaz wskakiwania do wody.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze strefy basenów ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność
 4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.
 5. Korzystanie z atrakcji strefy basenowo – saunowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 
 6. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji w strefie basenowo – saunowej Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zajęcia w strefie basenowo-saunowej odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na recepcji Studia Sylwetki. Zajęcia odbywają się w grupach nieprzekraczających 20 osób na jednego prowadzącego.
 8. Prowadzący zajęcia (instruktor, ratownik) zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć na recepcję i wejść na basen razem z grupą.
 9. Podczas zajęć grupowych zabrania się klientom indywidualnym (którzy nie są zapisani na zajęcia grupowe) korzystania z basenu, w którym odbywają się zajęcia.

20.W strefie basenowo-saunowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:

  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy oraz związane długie włosy
  2. dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów) oraz związane długie włosy
  3. dla dzieci do lat 4 pieluszka wodoodporna, dla dzieci starszych strój kąpielowy.
 1. W całej strefie basenowo-saunowej obowiązuje poruszanie się w klapkach basenowych na spodach antypoślizgowych.

22.Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren strefy basenowo-saunowej w okryciu wierzchnim i w butach.

 1. NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUN OSOBOM: chorującym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, chorującym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, chorującym na nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

24.Zabrania się korzystania z usług strefy basenowej-saunowej osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.

 1. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać w strefie basenowo-saunowej wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, który uprawiania do korzystania z usług strefy basenowo-saunowej za wyjątkiem przewodników osób niewidomych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych po okazaniu orzeczenia lekarskiego.
 2. Dzieci oraz dorośli nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w wodoodpornych pielucho-majtkach.
 3. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy,  ratownicy)  wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.
 4. Korzystanie indywidualne ze strefy basenowo-saunowej może odbywać się tylko
  w obecności ratownika wodnego.
 5. W strefie basenowo-saunowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika wodnego.

30.ZANIECZYSZCZENIE BASENÓW POWODUJE SANKCJE FINANSOWE
W WYSOKOŚCI:

  1. niecka basenowa wewnętrzna: 2 000zł
  2. niecka basenowa zewnętrzna: 2 000zł
  3. brodzik dla dzieci: 1 000zł
  4. jacuzzi/wanna z przeciwprądem: 800zł
 1. KORZYSTAJĄCYM ZE STREFY BASENOWO-SAUNOWEJ NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
  w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach, skakać do wody, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu, wchodzić do wody w strefie niecek o dużej głębokości, jeżeli nie umie się pływać, wnosić szklanych opakować, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, palić papierosów, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,  spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym, niszczyć urządzeń i sprzętów oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenowo – saunową, hałasować, wprowadzać lub wnosić zwierząt i wprowadzać wózków dla dzieci. 
 2. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających ze strefy basenowo-saunowej i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur w strefie basenowo – saunowej (ratownik wodny).
 3. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających ze strefy basenowo-saunowej odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).
 4. Za rzeczy pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze strefy basenowo-saunowej. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto.
 6. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy wodni, którzy posiadają odpowiedni strój (koszulka i spodenki) w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem „ratownik”.
 7. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu. Ratownik pełniący dyżur w strefie basenowo-saunowej sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy basenowo-saunowej zobowiązane są podporządkować się ich poleceniom. Osoby naruszające porządek publiczny i nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane  z  terenu strefy basenowo-saunowej  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze strefy basenowo-saunowej, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność
  w pełnej wysokości szkody.
 10. Pracownicy Spółki mogą czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń strefy basenowo – saunowej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na ich konserwacje.
 11. W przypadku kilkukrotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Spółka zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu (karnetu) osobom naruszającym regulamin.
 12. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl