Regulamin

Szanowni Klienci. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne strefa basenowo – saunowa jest nieczynna do odwołania. 

Regulamin strefy basenowo – saunowej

 1. Na strefę basenowo – saunową mieszczącą się w GEOTERMI GRUDZIĄDZ sp. z o.o. składają się: rekreacyjny basen wewnętrzny, całoroczny basen zewnętrzny, 2 wanny
  z hydromasażem, brodzik dla dzieci, sauna sucha i sauna mokra, szatnia damska i męska, natryski damskie i męskie.
 2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w strefie basenowo – saunowej zapoznała się
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
 3. Strefa basenowo – saunowa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:30, zaś w niedzielę od 10:00 do 20:00.
 4. Użytkownicy będą wpuszczani do strefy basenowo – saunowej nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.
 5. Wstęp do strefy basenowo – saunowej jest dozwolony osobom posiadającym ważny bilet zgodny z obowiązującym cennikiem, za niewykorzystaną część biletu środki nie są zwracane. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w recepcji.
 6. Po przekroczeniu czasu wykupionego biletu będzie doliczana dodatkowa opłata zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 7. Do strefy basenowo – saunowej wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.
 8. Zabrania się pozostawiania dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru w nieckach basenowych.
 9. Ze Strefy Basenów mogą korzystać osoby:
  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (stały kontakt
   z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejący pływać po konsultacji ratownikiem basenu oraz zaopatrzone w rękawki lub kółka ratunkowe,
  3. niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami
   do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia, tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem,
   po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.
 10. Do strefy basenów nie będą wpuszczane osoby:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  2. z zewnętrznymi  oznakami  uszkodzeń  skóry, których  zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  4. dzieci do lat 3 bez pieluszek wodoodpornych.
 11. Z pływalni mogą samodzielnie korzystać dzieci, które ukończyły 16 lat, a ratownik wodny oraz prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania.
 12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze Strefy Basenów ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność.
 13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.
 14. Korzystanie z atrakcji strefy basenowo – saunowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji
  ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 15. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji w strefie basenowo – saunowej Geotermia Grudziądz nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Zajęcia na pływalni odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na recepcji Studia Sylwetki. Zajęcia w basenie odbywają się
  w grupach nieprzekraczających 20 osób na jednego prowadzącego.
 17. Prowadzący zajęcia (instruktor, ratownik) zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć na recepcję basenową i wejść na basen razem z grupą.
 18. Podczas zajęć grupowych zabrania się klientom indywidualnym (którzy nie są zapisani na zajęcia grupowe) korzystania z basenu, w którym odbywają się zajęcia.
 19. Na hali basenowej w tym w strefie saun obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:
  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy
  2. dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów)
  3. dla dzieci do lat 4 pieluszka wodoodporna, dla dzieci starszych strój kąpielowy
 20. Po całej strefie basenowo – saunowej prosimy poruszać się w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
 21. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren hali basenowej w okryciu wierzchnim i w butach.
 22. Nie zaleca się korzystania z saun osobom: chorującym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, chorującym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, chorującym na nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży, przemęczonym, z ostrymi stanami zapalnymi skóry, z otwartymi ranami skóry.
 23. Zabrania się korzystania z usług Strefy Basenowej osobom chorym na choroby zakaźne,
  z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.
 24. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę  towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, który uprawiania do korzystania z usług basenowych.
 25. Dzieci oraz dorośli nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 26. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy,  ratownicy)  wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.
 27. Część niecki basenowej może być zarezerwowana na zajęcia rehabilitacyjne.
 28. Korzystanie indywidualne z pływalni może odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego.
 29. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika wodnego.
 30. Zanieczyszczenie basenu powoduje sankcje finansowe w wysokości:
  1. basen rekreacyjny wewnętrzny: 2 000zł
  2. basen zewnętrzny: 2 000zł
  3. brodzik dla dzieci: 1 000zł
  4. jacuzzi: 800zł
 31. Korzystającym ze Strefy Basenów nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
   w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach,
  2. skakać do wody z brzegu basenu,
  3. popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu,
  4. wchodzić do wody w strefie niecek o dużej głębokości, jeżeli nie umie się pływać,
  5. wnosić szklanych opakować, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
  6. palić papierosów, spożywać alkoholu,  spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym,
  7. niszczyć urządzeń i sprzętów oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenowo – saunową,
  8. hałasować,
  9. wprowadzać lub wnosić zwierząt i wprowadzać wózków dla dzieci.
 32. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur w strefie basenowo – saunowej (ratownik wodny).
 33. Natomiast za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z pływalni odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).
 34. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze  pływalni.
 35. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 36. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto.
 37. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy wodni, którzy posiadają    odpowiedni strój (koszulka i spodenki) w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.
 38. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu
 39. Ratownik pełniący dyżur w Strefie Basenów sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane
  są podporządkować się  ich nakazom.
 40. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  z  terenu pływalni  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 41. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z basenu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody,
  a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości szkody.
 42. Pracownicy „Geotermia Grudziądz” sp. z o.o. mogą czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń strefy basenowo – saunowej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na ich konserwacje.
 43. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu strefy basenowo – saunowej odpowiadają ratownicy.
 44. Geotermia Grudziądz nie odpowiada za wypadki i zdarzenia z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 45. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl
Strefa basenowo – saunowa Regulamin