Regulamin

 Regulamin bezpieczeństwa użytkowników strefy basenowo – saunowej w czasie epidemii COVID-19

BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKCIE

1. W recepcji Studia Sylwetki zaleca się pracownikom recepcji pozostawienie otwartych drzwi wejściowych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania przez klientów.

2. Przed stanowiskiem recepcji wyznaczono 2-m odległość na podłodze przed kasą jako strefa oczekiwania.

3. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba, zaś w pomieszczeniu recepcji 3 osoby oczekujące. Informacja na temat liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w recepcji umieszczona jest na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok okienka kasowego przegrodzonego zasłoną plexy.

4. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja opasek wstępu.

5. W szatniach i w strefie z prysznicami obowiązują następujące zasady:

a. Recepcjonistka przydziela użytkownikowi odpowiedni numerek szafki, który zapewni prawidłową odległość między osobami przebywającymi jednocześnie w szatni.
b. w każdej z szatni jest określona liczba osób, które mogą korzystać jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości pomieszczenia natrysków i wyposażenia,
c. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja szafek.

6. W obiekcie prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

7. Przy wejściu do obiektu widnieje informacja o zakazie korzystania z usług spółki przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

8. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

9. Klient ma obowiązek stosowania się do infografik zamieszczonych w widocznych miejscach obiektu.

10. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają obowiązujące w spółce zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

11. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).

12. Osoba korzystająca z usług spółki zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

13. Recepcja przekazuje informacje dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

 

BEZPIECZEŃSTWO W STREFIE BASENOWO – SAUNOWEJ

 1. Użytkownicy strefy basenowo – saunowej muszą stosować się do regulaminu oraz infografik dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie, umieszczonych w widocznych miejscach . Informacje te zawarte są również na stronie internetowej obiektu. Użytkownik korzystając z usług akceptuje niniejszy regulamin.
 2. W strefie basenowo – saunowej może jednocześnie przebywać 50 osób.
 3. Klienci muszą zachowywać niezbędny dla bezpieczeństwa dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu strefy basenowo – saunowej tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika, jak również utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas przebywania w basenie.
 4. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w szatni, w pomieszczeniu z natryskami przy toaletach.
 5. Wymagana dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do strefy basenowo – saunowej.
 7. Przestrzeganie przebierania obuwia przed wejściem do szatni. Konieczne jest przejście do strefy basenowo – saunowej przez brodzik do płukania stóp.
 8. Ratownik dba o odpowiednie rozmieszczenie osób kąpiących się i przestrzegania infografik umieszczonych przy basenach.
 9. W przypadku małego jacuzzi zaleca się – korzystanie pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 10. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 11. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 12. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 13. Organizacja zajęć grupowych, takich jak: Aquaaerobik lub Rehabilitacja w basenie, w małych grupach. Ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwia zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 14. Z uwagi na fakt, że w saunie mokrej nie można zapewnić stałej temperatury powyżej 60°C następuje czasowe wyłączenie tej sauny z użytkowania.
 15. Z sauny suchej może jednocześnie korzystać do 2 osób.
 16. Z sauny suchej można korzystać boso w ręczniku. Należy niezwłocznie po wejściu czy wyjściu z sauny zamykać drzwi, aby utrzymać pożądaną temperaturę.
 17. Zgodnie z zapisem puntu 4 rozdziału II Recepcja budynku odpowiada za nadzorowanie liczby użytkowników korzystających ze strefy basenowo – saunowej przy pomocy programu eObiekt.

Regulamin strefy basenowo – saunowej

1. NA STREFĘ BASENOWO-SAUNOWĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

 niecka basenowa wewnętrzna,

niecka basenowa zewnętrzna,

1 wanna z hydromasażem,

1 basen z przeciwprądem,

brodzik dla dzieci,

sauna sucha i sauna mokra,

szatnia damska i męska, natryski damskie i męskie.

2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w strefie basenowo – saunowej zapoznała się
z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. Zakup biletu (karnetu) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Strefa basenowo – saunowa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:30, zaś w niedzielę od 10:00 do 20:00.

4. Użytkownicy będą wpuszczani do strefy basenowo – saunowej nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.

5.Wstęp do strefy basenowo – saunowej jest dozwolony osobom posiadającym ważny bilet zgodny z obowiązującym cennikiem, za niewykorzystaną część biletu środki nie są zwracane. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w recepcji.

6.Po przekroczeniu czasu wykupionego biletu będzie doliczana dodatkowa opłata zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

7.Do strefy basenowo – saunowej wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.

8.Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w całej strefie basenowo-saunowej.

9.ZE STREFY BASENÓW MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY:

 1. umiejące pływać,
 2. dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (stały kontakt
  z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejący pływać po konsultacji ratownikiem basenu oraz zaopatrzone w rękawki lub kółka ratunkowe,
 3. niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami
  do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia, tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem,
  po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.

10. DO STREFY BASENÓW NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:

 1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
 2. z zewnętrznymi  oznakami  uszkodzeń  skóry,
 3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
 4. dzieci do lat 4 bez pieluszek wodoodpornych.

11. Z pływalni mogą samodzielnie korzystać dzieci, które ukończyły 16 lat, a ratownik wodny oraz prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania.

12. Bezwzględny zakaz wskakiwania do wody.

13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze strefy basenów ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność

14. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.

15. Korzystanie z atrakcji strefy basenowo – saunowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 

16. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji w strefie basenowo – saunowej Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

17. Zajęcia w strefie basenowo-saunowej odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na recepcji Studia Sylwetki. Zajęcia odbywają się w grupach nieprzekraczających 20 osób na jednego prowadzącego.

18. Prowadzący zajęcia (instruktor, ratownik) zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć na recepcję i wejść na basen razem z grupą.

19. Podczas zajęć grupowych zabrania się klientom indywidualnym (którzy nie są zapisani na zajęcia grupowe) korzystania z basenu, w którym odbywają się zajęcia.

20.W strefie basenowo-saunowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:

 1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy oraz związane długie włosy
 2. dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów) oraz związane długie włosy
 3. dla dzieci do lat 4 pieluszka wodoodporna, dla dzieci starszych strój kąpielowy.

21. W całej strefie basenowo-saunowej obowiązuje poruszanie się w klapkach basenowych na spodach antypoślizgowych.

22.Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren strefy basenowo-saunowej w okryciu wierzchnim i w butach.

23. NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUN OSOBOM: chorującym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, chorującym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, chorującym na nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

24.Zabrania się korzystania z usług strefy basenowej-saunowej osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.

25. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać w strefie basenowo-saunowej wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, który uprawiania do korzystania z usług strefy basenowo-saunowej za wyjątkiem przewodników osób niewidomych.

26. Dzieci oraz dorośli nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w wodoodpornych pielucho-majtkach.

27. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy,  ratownicy)  wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.

28. Korzystanie indywidualne ze strefy basenowo-saunowej może odbywać się tylko
w obecności ratownika wodnego.

29. W strefie basenowo-saunowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika wodnego.

30.ZANIECZYSZCZENIE BASENÓW POWODUJE SANKCJE FINANSOWE
W WYSOKOŚCI:

 1. niecka basenowa wewnętrzna: 2 000zł
 2. niecka basenowa zewnętrzna: 2 000zł
 3. brodzik dla dzieci: 1 000zł
 4. jacuzzi/wanna z przeciwprądem: 800zł

31. KORZYSTAJĄCYM ZE STREFY BASENOWO-SAUNOWEJ NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach, 
skakać do wody, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu, wchodzić do wody w strefie niecek o dużej głębokości, jeżeli nie umie się pływać, wnosić szklanych opakować, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, palić papierosów, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,  spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym, niszczyć urządzeń i sprzętów oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenowo – saunową, hałasować, wprowadzać lub wnosić zwierząt i wprowadzać wózków dla dzieci. 

32. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających ze strefy basenowo-saunowej i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur w strefie basenowo – saunowej (ratownik wodny).

33. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających ze strefy basenowo-saunowej odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).

34. Za rzeczy pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze strefy basenowo-saunowej. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.

35. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto.

36. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy wodni, którzy posiadają odpowiedni strój (koszulka i spodenki) w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem „ratownik”.

37. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu. Ratownik pełniący dyżur w strefie basenowo-saunowej sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego

38. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy basenowo-saunowej zobowiązane są podporządkować się ich poleceniom. Osoby naruszające porządek publiczny i nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane  z  terenu strefy basenowo-saunowej  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

39. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze strefy basenowo-saunowej, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność
w pełnej wysokości szkody.

40. Pracownicy Spółki mogą czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń strefy basenowo – saunowej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na ich konserwacje.

41. W przypadku kilkukrotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Spółka zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu (karnetu) osobom naruszającym regulamin.

42. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl

Strefa basenowo – saunowa Regulamin