Regulamin

Koniecznie zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w Centrum Medycyny Fitness

Regulamin

Regulamin Klubu Fit – Line Studio

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za zgodą prawnych opiekunów złożoną osobiście na piśmie w recepcji Klubu Fit – Line Studio Sylwetki .
 2. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członka klubu i dającym prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”)
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być przekazywana innym osobom.
 5. Karta do zakupu w dniu podpisania umowy bezpłatna.
 6. Karta uprawnia członka klubu do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także wynikających z Umowy Członkowskiej.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić tylko po uiszczeniu kolejnej wpłaty w wysokości 10 PLN.
 8. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podania przyczyn.

Ceny Usług

 1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu
  i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowania braku możliwości korzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi
  w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
 3. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.
 4. Na żądanie Członka Klubu, klub wystawia rachunki, faktury za usługi klubowe.

Prawa i obowiązki członka klubu

 1. Z usług klubu, Członek klubu może korzystać: we wszystkie dni otwarcia klubu,
  w godzinach otwarcia klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych członków klubu.
 2. Klub może być zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów.
  W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi
  o tym członków klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji.
 3. Członek klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania od trenera informacji na temat urządzeń znajdujących się w klubie oraz co do wykonywanych na nich ćwiczeń.
 4. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków, środków farmakologicznych oraz konsumowania produktów spożywczych i napojów niezakupionych w recepcji Studia Sylwetki.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń klubu, Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu, wynikający z instrukcji zamieszczonych na urządzeniach.
 7. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zamienne ubranie przechowywane jest w zamkniętej na klucz magnetyczny szafce.
 8. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego obuwia, ubioru sportowego i ręcznika.
 9. Członek klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Członek klubu zobowiązany jest udać się do szatni 15 minut przed zamknięciem klubu.
 10. Osoby naruszające zasady obowiązujące w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach rozwiązać umowę może Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnianych przez klub.
 12. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 13. Na terenie Klubu nie może być prowadzona działalność o podobnym charakterze, jaką prowadzi Geotermia Grudziądz Sp. z o.o., przez osoby zewnętrzne, niezależnie czy ta działalność jest zarejestrowana i odpłatna (w tym: treningów personalnych, medycznych, semipersonalnych, zajęć grupowych, nauki danej czynności, szkoleń itp.).
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanym nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 15. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 16. Członek klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez udostępnienie ich treści w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej spółki tj. www.geotermiagrudziadz.pl/fitness/regulamin
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.