Regulamin

Regulamin bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

wersja na dzień 20.10.2020 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Studia Sylwetki

1. W recepcji Studia Sylwetki Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. (dalej jako: „Studio Sylwetki” lub „Klub”) zaleca się pracownikom recepcji pozostawienie otwartych drzwi wejściowych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania przez klientów.

2. Przed stanowiskiem recepcji wyznaczono 2-m odległość na podłodze przed kasą jako strefa oczekiwania.

3. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba, zaś w pomieszczeniu recepcji 3 osoby oczekujące. Informacja na temat liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w recepcji umieszczona jest na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok okienka kasowego przegrodzonego zasłoną plexy.

4. Należy przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

5. Recepcja przekazuje informacje dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

6. Klub zapewnia zamieszczenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

7. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja opasek wstępu.

8. W szatniach i w strefie z prysznicami obowiązują następujące zasady:
a. Recepcjonistka przydziela użytkownikowi odpowiedni numerek szafki, który zapewni prawidłową odległość między osobami przebywającymi jednocześnie w szatni.
b. w każdej z szatni jest określona liczba osób, które mogą korzystać jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości pomieszczenia natrysków i wyposażenia,
c. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja szafek.

9. W obiekcie prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

10. Przy wejściu do obiektu widnieje informacja o zakazie korzystania z usług spółki przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Pracownik recepcji ma prawo odmówić wstępu do Klubu przez osobę posiadającą objawy mogące sugerować zarażenie COVID – 19.

11. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają obowiązujące w spółce zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

12. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników siłowni i strefy fitness

1. Klient przed skorzystaniem z siłowni lub strefy fitness ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz w każdej Sali do ćwiczeń.

3. Klient może wejść do Klubu nie wcześniej niż 15 minut przed i zajęciami lub umówioną wizytą.

4. Po wejściu do budynku, jak również przed wyjściem klient jest zobowiązany zdezynfekować ręce za pomocą płynu do dezynfekcji zapewnionego przez Klub.

5. W strefach nieprzeznaczonych bezpośrednio do ćwiczeń należy obowiązkowo zakrywać usta i nos za pomocą maseczki, chusty itp.

6. Klient ma obowiązek stosowania się do infografik zamieszczonych w widocznych miejscach obiektu.

7. Dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).

8. Należy przestrzegać zasad o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni i strefie fitness, informacja w tym zakresie znajduje się przy wejściu oraz każdej Sali.

9. Pracownik recepcji odpowiada za nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z siłowni i strefy fitness, w tym przy pomocy programu eObiekt.

10. Użytkownicy siłowni i strefy fitness muszą stosować się do infografik umieszczonych w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. Informacje te zawarte są również na stronie internetowej obiektu spółki.

11. Użytkownicy muszą przestrzegać utrzymania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy innymi użytkownikami i pracownikami siłowni / strefy fitness. Zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;

12. Sprzęty do ćwiczeń ustawione są w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub są wykluczone z użytkowania, jeżeli nie spełniają przepisu odległości.

13. Klient po zakończonym ćwiczeniu na sprzęcie dokonuje jego dezynfekcji. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

14. Niezależnie od pkt 14 wyżej Klub dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

15. Klub zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

16. Szafki na ubrania są dezynfekowane po każdym kliencie.

17. Dezynfekcje toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16).

18. W tym samym czasie w toalecie i pomieszczeniu natrysków może przebywać jedna osoba.

 

Regulamin Klubu Fit – Line Studio

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

II. Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać członkiem klubu za zgodą prawnych opiekunów złożoną osobiście na piśmie w recepcji Klubu Fit – Line Studio Sylwetki .
 2. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członka klubu i dającym prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”)
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być przekazywana innym osobom.
 5. Karta do zakupu w dniu podpisania umowy bezpłatna.
 6. Karta uprawnia członka klubu do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także wynikających z Umowy Członkowskiej.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić tylko po uiszczeniu kolejnej wpłaty w wysokości 10 PLN.

 

III. Ceny Usług

 1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu
  i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowania braku możliwości korzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
 3. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.

 

IV. Prawa i obowiązki członka klubu

 1. Członek klubu jest zobowiązany stosować się do aktualnych wytycznych Klubu w zakresie bezpieczeństwa, udostępnianych na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu, a także w miarę potrzeb poprzez wywieszenie w innych widocznych miejscach na terenie Klubu. Zmiana wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny, nie stanowi zmiany umowy lub niniejszego Regulaminu.
 2. Z usług klubu, Członek klubu może korzystać: we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych członków klubu.
 3. Klub może być zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym członków klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji.
 4. Członek klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania od trenera informacji na temat urządzeń znajdujących się w klubie oraz co do wykonywanych na nich ćwiczeń.
 5. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych), spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków, środków farmakologicznych oraz konsumowania produktów spożywczych
 6. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 7. Członek Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązany jest do: zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu, odkładania używanego sprzętu na przeznaczone do tego miejsce, podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu.
 8. Z pomieszczeń i urządzeń klubu, Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu, wynikający z instrukcji zamieszczonych na urządzeniach.
 9. Członek Klubu w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt Recepcji Klubu. Zabrania się samodzielnego naprawiania lub przestawiania urządzeń treningowych.
 10. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zamienne ubranie przechowywane jest w zamkniętej na klucz magnetyczny szafce.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego obuwia, ubioru sportowego i ręcznika.
 12. Członek klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Członek klubu zobowiązany jest udać się do szatni 15 minut przed zamknięciem klubu.
 13. Osoby naruszające zasady obowiązujące w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach rozwiązać umowę może Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnianych przez klub.
 15. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanym nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 17. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 18. Członek klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej za miesięcznym okresem wypowiedzenia aczkolwiek nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty jej podpisania.
 19. Niezależnie od innych podstaw uprawniających do rozwiązania Umowy Członkowskiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym i podstaw do zawieszenia członkostwa, Klub uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, jeżeli:
  a. wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które Klub, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową,
  b. Członek Klubu przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Klubu,
  c. Członek Klubu poda w Umowie dane nieprawdziwe,
  d. Członek Klubu udostępni swoją kartę innej osobie w celu nieuprawnionego skorzystania z usług oferowanych przez Klub,
  e. zachowanie Członka Klubu będzie sprzeczne z Regulaminem, innymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa lub higieny, zasadami współżycia społecznego i zachowanie to nie zmieni się mimo uprzedniego zwrócenia uwagi przez personel Klubu.
  f. Członek Klubu zalega z płatnościami wynikającymi z umowy o okres przekraczający 7 dni.

V. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Warszawska 36 86-300 Grudziądz, KRS: 0000037540, e – mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych Pana Zygfryda Schreiber. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem: inspektorod.zs@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy Członkowskiej i świadczeniem usług na rzecz Członka klubu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. cele podatkowe i rachunkowe).
5. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora, przy czym tym uzasadnionym interesem może być dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Administratora oraz tworzenie ogólnych statystyk (dane nie będą poddawane profilowaniu).
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym podmiot świadczący usługi księgowe, podmiot świadczący usługi IT, doradcy prawni i audytorzy, dostawca serwera pocztowego, podmioty świadczące usługi związane z obsługą klientów i innych interesantów (np. kurierzy), organy upoważnione z mocy prawa, w tym organy kontroli.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania; prawa te mogą być ograniczone wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
9. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Umowy Członkowskiej, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, a dokumenty rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 5 lat podatkowych (5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono dokument księgowy).
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem ustawowym, ale jest konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub prawidłową realizację Umowy Członkowskiej.

VI. Siła wyższa
Niewypełnienie, przez którąkolwiek ze Stron, któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy lub regulaminu nie stanowi naruszenia ich postanowień, o ile taka niemożność wynikła ze zdarzenia w postaci siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie obowiązku w całości lub w części.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Fitness Regulamin