Regulamin

Regulamin bezpieczeństwa użytkowników strefy fitness w czasie epidemii COVID-19

1. Klient przed skorzystaniem z siłowni lub strefy fitness ma obowiązek zapoznać się z regulaminem o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.

2. Należy przestrzegać zasad o maksymalnej liczbie ćwiczących na siłowni i strefie fitness przy wejściu oraz każdej sali.

3. Recepcja przekazuje informacje dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4. Użytkownicy siłowni i strefy fitness muszą stosować się do infografik umieszczonych w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. Informacje te zawarte są również na stronie internetowej obiektu spółki.

5. Użytkownicy muszą przestrzegać utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy innymi użytkownikami i pracownikami siłowni / strefy fitness. zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;

6. Recepcja budynku odpowiada za nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z siłowni i strefy fitness przy pomocy programu eObiekt.

7. Sprzęty do ćwiczeń ustawione są w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub są wykluczone z użytkowania, jeżeli nie spełniają przepisu odległości.

8. O godzinie 14:00 następuje pół godzinna przerwa techniczna na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.

9. Dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).

10. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń.

11. Klient po zakończonym ćwiczeniu na sprzęcie dokonuje jego dezynfekcji. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

12. Należy przestrzegać, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba – na podłodze wyznaczone są strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.

13. Szafki na ubrania są dezynfekowane po każdym kliencie.

14. Dezynfekcje toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h.

15. W tym samym czasie w toalecie i pomieszczeniu natrysków może przebywać jedna osoba.

16. W recepcji Studia Sylwetki zaleca się pracownikom recepcji pozostawienie otwartych drzwi wejściowych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania przez klientów.

17. Przed stanowiskiem recepcji wyznaczono 2-m odległość na podłodze przed kasą jako strefa oczekiwania.

18. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba, zaś w pomieszczeniu recepcji 3 osoby oczekujące. Informacja na temat liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w recepcji umieszczona jest na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok okienka kasowego przegrodzonego zasłoną plexy.

 

 

Regulamin Klubu Fit – Line Studio

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

II. Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać członkiem klubu za zgodą prawnych opiekunów złożoną osobiście na piśmie w recepcji Klubu Fit – Line Studio Sylwetki .
 2. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członka klubu i dającym prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”)
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być przekazywana innym osobom.
 5. Karta do zakupu w dniu podpisania umowy bezpłatna.
 6. Karta uprawnia członka klubu do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także wynikających z Umowy Członkowskiej.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić tylko po uiszczeniu kolejnej wpłaty w wysokości 10 PLN.
 8. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podania przyczyn.

 

III. Ceny Usług

 1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu
  i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowania braku możliwości korzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
 3. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.
 4. Na żądanie członka klubu, klub wystawia rachunki, faktury za usługi klubowe.

 

IV. Prawa i obowiązki członka klubu

 1. Z usług klubu, członek klubu może korzystać: we wszystkie dni otwarcia klubu,
  w godzinach otwarcia klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych członków klubu.
 2. Klub może być zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów.
  W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi
  o tym członków klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji.
 3. Członek Klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania od trenera informacji na temat urządzeń znajdujących się w klubie oraz co do wykonywanych na nich ćwiczeń.
 4. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków, środków farmakologicznych oraz konsumowania produktów spożywczych i napojów niezakupionych w recepcji Studia Sylwetki.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń klubu, Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu, wynikający z instrukcji zamieszczonych na urządzeniach.
 7. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zamienne ubranie przechowywane jest w zamkniętej na klucz magnetyczny szafce.
 8. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego obuwia, ubioru sportowego i ręcznika.
 9. Członek klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Członek klubu zobowiązany jest udać się do szatni 15 minut przed zamknięciem klubu.
 10. Osoby naruszające zasady obowiązujące w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach rozwiązać umowę może Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnianych przez klub.
 12. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanym nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 14. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 15. Członek klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Fitness Regulamin