Regulamin

Regulamin bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

Zapewnienie bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

 1. Przed stanowiskiem recepcji wyznaczono 2-m odległość na podłodze jako strefa oczekiwania.
 2. Bezpośrednio przed ladą recepcyjną może znajdować się tylko jedna osoba. Informacja na temat liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w recepcji umieszczona jest na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok lady recepcyjnej przegrodzonej zasłoną plexy.
 3. Dopuszcza się ograniczoną liczbę pacjentów w pomieszczeniach (1 osoba na 15 m2).
 4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla pacjentów w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz w każdej Sali do ćwiczeń.
 5. Przy wejściu do obiektu widnieje informacja o zakazie korzystania z usług spółki przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz o konieczności noszenia maseczki ochronnej.
 6. Pacjenci przed wejściem na zabiegi zobowiązani są do przekazania informacji na temat swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia domowników. W każdym dniu zabiegowym zobowiązani są podpisać ankietę o prawidłowym stanie zdrowia z oświadczeniem o tym, że dane przekazane w ankiecie są zgodne z prawdą i pacjent nie zataja istotnych informacji związanych z koronawirusem pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy okaże się, że jest chory.
 7. Wejście do placówki jest możliwe najwcześniej na 15 minut przed umówioną wizytą, terminem zajęć.
 8. Każda osoba wchodząca do placówki i wychodząca z niej zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk za pomocą znajdujących się w placówce płynów do dezynfekcji.
 9. Na terenie obiektu należy zachować odległość 1,5 m od innych osób (powyższe ograniczenie nie dotyczy personelu świadczącego usługi w przypadkach,
  w których jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej usługi).
 10. Stanowiska zabiegowe są dezynfekowane po każdym pacjencie.
 11. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja opasek wstępu i szafek.
 12. W obiekcie prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
 13. W tym samym czasie w toalecie i pomieszczeniu natrysków może przebywać tylko jedna osoba.
 14. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,
  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 15. Pacjent musi stosować się do infografik umieszczonych w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie.
 16. Pacjenci, którzy w sposób rażący naruszają obowiązujące w spółce zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Pacjent przed skorzystaniem z zabiegów ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 18. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
 19. W recepcji Studia Sylwetki zaleca się pracownikom recepcji pozostawienie otwartych drzwi wejściowych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania przez pacjentów.
 20. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich danych kontaktowych, które zostaną użyte tylko w przypadku konieczności przekazania informacji o narażeniu na zakażenie COVID-19. Po upływie miesiąca dane zostają usunięte.
 21. Placówka ze swojej strony podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia, w tym w szczególności poprzez zapewnienie:

➡️ weryfikacji liczby osób przebywających w obiekcie,

➡️ dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,

➡️ zapewnieniu pacjentom środków do dezynfekcji rąk i przyrządów,

➡️dezynfekcji urządzeń i sprzętu po każdym użyciu,

➡️ zapewnieniu odpowiednich odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi pacjentami,

➡️ ograniczeniu liczby osób przebywających w poszczególnych sekcjach obiektu.

 

 

Regulamin Klubu Fit – Line Studio

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

II. Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać członkiem klubu za zgodą prawnych opiekunów złożoną osobiście na piśmie w recepcji Klubu Fit – Line Studio Sylwetki .
 2. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członka klubu i dającym prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”)
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być przekazywana innym osobom.
 5. Karta do zakupu w dniu podpisania umowy bezpłatna.
 6. Karta uprawnia członka klubu do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także wynikających z Umowy Członkowskiej.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić tylko po uiszczeniu kolejnej wpłaty w wysokości 10 PLN.

 

III. Ceny Usług

 1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowania braku możliwości korzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
 3. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.

 

IV. Prawa i obowiązki członka klubu

 1. Członek klubu jest zobowiązany stosować się do aktualnych wytycznych Klubu w zakresie bezpieczeństwa, udostępnianych na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu, a także w miarę potrzeb poprzez wywieszenie w innych widocznych miejscach na terenie Klubu. Zmiana wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny, nie stanowi zmiany umowy lub niniejszego Regulaminu.
 2. Z usług klubu, Członek klubu może korzystać: we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych członków klubu.
 3. Klub może być zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym członków klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji.
 4. Członek klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania od trenera informacji na temat urządzeń znajdujących się w klubie oraz co do wykonywanych na nich ćwiczeń.
 5. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych), spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków, środków farmakologicznych oraz konsumowania produktów spożywczych
 6. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 7. Członek Klubu przebywający na terenie Klubu, zobowiązany jest do: zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu, odkładania używanego sprzętu na przeznaczone do tego miejsce, podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu.
 8. Z pomieszczeń i urządzeń klubu, Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu, wynikający z instrukcji zamieszczonych na urządzeniach.
 9. Członek Klubu w przypadku zauważenia usterek lub jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących stanu sprzętu lub pomieszczeń, powinien powstrzymać się od dalszego ich użytkowania i zgłosić ten fakt Recepcji Klubu. Zabrania się samodzielnego naprawiania lub przestawiania urządzeń treningowych.
 10. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zamienne ubranie przechowywane jest w zamkniętej na klucz magnetyczny szafce.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego obuwia, ubioru sportowego i ręcznika.
 12. Członek klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Członek klubu zobowiązany jest udać się do szatni 15 minut przed zamknięciem klubu.
 13. Osoby naruszające zasady obowiązujące w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach rozwiązać umowę może Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnianych przez klub.
 15. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanym nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 17. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 18. Członek klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej za miesięcznym okresem wypowiedzenia aczkolwiek nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty jej podpisania.
 19. Niezależnie od innych podstaw uprawniających do rozwiązania Umowy Członkowskiej bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym i podstaw do zawieszenia członkostwa, Klub uprawniony jest do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług w sytuacjach, jeżeli:
  a. wystąpi siła wyższa lub inne wyjątkowe wydarzenie, przez które Klub, mimo dołożenia odpowiedniej staranności, nie będzie mógł świadczyć usług zgodnie z umową,
  b. Członek Klubu przeniesie prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Klubu,
  c. Członek Klubu poda w Umowie dane nieprawdziwe,
  d. Członek Klubu udostępni swoją kartę innej osobie w celu nieuprawnionego skorzystania z usług oferowanych przez Klub,
  e. zachowanie Członka Klubu będzie sprzeczne z Regulaminem, innymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa lub higieny, zasadami współżycia społecznego i zachowanie to nie zmieni się mimo uprzedniego zwrócenia uwagi przez personel Klubu.
  f. Członek Klubu zalega z płatnościami wynikającymi z umowy o okres przekraczający 7 dni.

V. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Warszawska 36 86-300 Grudziądz, KRS: 0000037540, e – mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych Pana Zygfryda Schreiber. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem: inspektorod.zs@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy Członkowskiej i świadczeniem usług na rzecz Członka klubu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. cele podatkowe i rachunkowe).
5. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora, przy czym tym uzasadnionym interesem może być dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Administratora oraz tworzenie ogólnych statystyk (dane nie będą poddawane profilowaniu).
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym podmiot świadczący usługi księgowe, podmiot świadczący usługi IT, doradcy prawni i audytorzy, dostawca serwera pocztowego, podmioty świadczące usługi związane z obsługą klientów i innych interesantów (np. kurierzy), organy upoważnione z mocy prawa, w tym organy kontroli.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia przetwarzania; prawa te mogą być ograniczone wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
9. Dane będą przetwarzane przez okres trwania Umowy Członkowskiej, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, a dokumenty rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 5 lat podatkowych (5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono dokument księgowy).
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem ustawowym, ale jest konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub prawidłową realizację Umowy Członkowskiej.

VI. Siła wyższa
Niewypełnienie, przez którąkolwiek ze Stron, któregokolwiek z obowiązków wynikających z umowy lub regulaminu nie stanowi naruszenia ich postanowień, o ile taka niemożność wynikła ze zdarzenia w postaci siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie obowiązku w całości lub w części.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

FitnessRegulamin