Regulamin funkcjonowania Pracowni Fizjoterapii

Regulamin funkcjonowania Pracowni Fizjoterapii

Regulamin funkcjonowania Pracowni Fizjoterapii
NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.

 

 

 1. Pacjent, decydując się na korzystanie ze świadczeń NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. akceptuje regulamin obowiązujący w placówce.
 2. Pacjent umawia się na zabiegi rehabilitacyjne/wizytę fizjoterapeutyczną osobiście w rejestracji medycznej NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 46 44 584 (wew. 2) lub +48 518 685 43.
 3. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 19.11.2021, od dnia 10.01.2022 placówka przyjmuje do realizacji skierowania wystawione wyłącznie drogą elektroniczną. Rejestrując się pacjent jest zobowiązany do podania kodu skierowania oraz numeru PESEL.
 4. Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych może wystawić lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne 30 dni od momentu wystawienia.
 5. Przed rozpoczęciem cyklu rehabilitacji pacjent jest zobowiązany do odbycia wizyty fizjoterapeutycznej, której termin ustalany jest w chwili przyjmowania skierowania.
 6. Pacjent powinien stawić się na zabiegi nie wcześniej niż 15 minut przed zaplanowaną godziną ich rozpoczęcia. Wyznaczone godziny wizyt są tylko godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie – pacjent ma jednak obowiązek zgłosić się w wyznaczonym czasie.
  O ewentualnej nieobecności lub spóźnieniu należy poinformować rejestrację medyczną.
 7. Jeśli w trakcie trwania cyklu rehabilitacji pacjent opuści dni zabiegowe, nie uprzedzając świadczeniodawcy, nie może zrealizować świadczenia w innym terminie, chyba że uprawdopodobni, ze nie stawienie się na zabiegi nastąpiło z powodu siły wyższej.
 8. W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub zrezygnuje z zabiegów, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację medyczną NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.
 9. W przypadku spóźnienia się na rehabilitację pacjenta, zabiegi mogą nie zostać wykonane lub mogą być skrócone.
 10. Każdego dnia, przed rozpoczęciem zabiegów, pacjent zobowiązany jest zgłosić swoją obecność w rejestracji medycznej.
 11. Przed wejściem na oddział pacjent zobowiązany jest do zmiany obuwia.
 12. W rejestracji NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. wydawane są kluczyki do szafek, znajdujących się w szatni. Za kluczyk pobierana jest każdorazowo zwrotna kaucja w wysokości 10 złotych. W przypadku nie oddania lub zgubienia kluczyka kaucja przechodzi na korzyść NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.
 13. NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy oraz kosztowności w szatniach.
 14. Pacjent nie wchodzi samodzielnie na oddział fizjoterapii.
 15. Zakazuje się samodzielnego uruchamiania aparatury, zmieniania czasu trwania zabiegu oraz programowania sprzętów rehabilitacyjnych.
 16. Pacjent powinien wyciszyć, wyłączyć lub pozostawić telefon w szatni przed rozpoczęciem zabiegów.
 17. Fizjoterapeuta ustala kolejność wykonywanych zabiegów.
 18. Na terenie całego obiektu NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym również papierosów elektronicznych.
 19. Fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu pacjentowi, będącemu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 20. Usługi świadczone są wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownym dyplomem, certyfikatami lub zaświadczeniami w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.
 21. Pacjenci komercyjni dokonują płatności przed rozpoczęciem zabiegów.
 22. Zabiegi komercyjne powinny zostać zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy od daty na paragonie, pod warunkiem, że nie zmienił się stan zdrowia pacjenta.