Regulamin projektu grantowego – Klub Młodzieżowy – Moc Solanki

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Klub Młodzieżowy – Moc Solanki”.
 2. Projekt realizowany jest w ramach „Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego, Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 3. Projekt grantowy jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr LGD-6/1/G/2020.
 4. Projekt kierowany jest do 12-tu osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym. Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).
 5. Możliwe jest objęcie wsparciem osób z otoczenia, których udział w projekcie będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 6. Biuro projektu mieści się w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej 36.
 7. Udział uczestników w projekcie grantowym jest bezpłatny.
 8. Uczestnik może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym w ramach jednego naboru do projektu.
 9. Okres realizacji projektu to: 29.03.2021 – 31.07.2021
 10. Zasięg projektu grantowego: Gmina Miasto Grudziądz.
 11. Celem projektu grantowego jest wzmocnienie roli kapitału społecznego
  w rozwoju społeczno – gospodarczym Grudziądza, wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 i włączenie społeczne.

 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin – oznacza treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 • Projekt – oznacza projekt „Klub Młodzieżowy – Moc Solanki” – realizowany przez Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.
 • Grantobiorca – oznacza Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego

 1. Grupę docelową projektu grantowego są osoby zagrożone ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym.
 2. W ramach projektu grantowego wsparciem zostanie objętych 12 osób, które są osobami należącymi do grup defaworyzowanych. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia ze względu na przynależność do tej grupy.

 

Dokumenty rekrutacyjne i związane z uczestnictwem w projekcie

 1. Dokumenty rekrutacyjne to:
 • Formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura projektu (ul. Warszawska 36, Grudziądz) wraz z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu. Formularz rekrutacyjny można pobrać w Biurze projektu lub po kontakcie z biurem można otrzymać poprzez e-mail.
 1. Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie (po wstępnej kwalifikacji do projektu, najpóźniej w dniu podpisania umowy):
 • Umowa uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem,
 • Oświadczenie uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Grudziądz,
 • Oświadczenie dot. kwalifikowania się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Orzeczenie, zaświadczenie lub dokumentacja weryfikująca kwalifikację jako osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
 • Ankieta.

 

Rekrutacja Uczestników Projektu

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
  i niepełnosprawność.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Grudziądz.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie do 19.03.2021 r.

Ze względu na specyfikę grupy docelowej Realizator zastrzega sobie prawo do rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu również poza okresem wskazanym powyżej np. w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 1. Kryteria rekrutacji:

Kryteria formalne:

 • kompletność formularza zgłoszeniowego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria obligatoryjne (oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego):

 • zamieszkiwanie na terenie miasta gminy Grudziądz (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń);
 • osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w projekcie:

– osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby przebywające z młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

– osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

– osoby z niepełnosprawnością tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 lub uczniowie / dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

– członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;

– osoby korzystające z PO PŻ;

– osoby, odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;

 

Weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia jeśli możliwość pozyskania zaświadczenia nie jest możliwa to na podstawie oświadczenia
z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).

Możliwe jest uczestnictwo osoby w jednym projekcie dofinansowanym w ramach naboru 1/G/2020 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).

Kryteria premiujące:

 • 3 pkt. za każdy powód wykluczenia.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się
  z niniejszym regulaminem, akceptacja jego warunków, złożenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Zakres oferowanego wsparcia

 1. Spotkanie organizacyjne

Przewidziano przerwę kawową, spotkanie będzie trwało ponad 4h.

 1. Początkowa indywidualna konsultacja z fizjoterapeutą

Na każdego uczestnika przypadną dwa spotkania w ramach indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą. Na pierwszym spotkaniu, fizjoterapeuta dokona całościowej oceny stanu zdrowia, wykona testy funkcjonalne z pacjentem przy użyciu nowoczesnego sprzętu do diagnozowania wad postaw i wskaże na co zwrócić uwagę, aby wzmocnić efekt rekreacyjny i terapeutyczny zaplanowanych działań. (ok. 1h)

 1. 10-dniowy cykl terapeutyczny oparty o indywidualną pracę fizjoterapeuty oraz wizyta zakańczająca cykl

Ćwiczenia oraz zabiegi trwają 30 min. i mogą być zastosowane różne metody terapeutyczne zalecone przez fizjoterapeutę. W ostatnim dniu cyklu ćwiczeń zostanie zrealizowana druga konsultacja z fizjoterapeutą, która ma na celu podsumowanie terapii i wskazanie dalszych zaleceń.

 1. Zajęcia z opiekunem

W zakres zajęć z opiekunem będą wchodzić zajęcia mające na celu: integracje dzieci
i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej. Zajęcia będą trwały ok. 2 h. Każdy uczestnik odbędzie 10 spotkań, w podziale na 2 grupy po 6 osób.

Łącznie odbędzie się 20 spotkań, które zostaną przeprowadzone w piramidzie z tężnią solankową.

 1. Nauka pływania

Na każdego uczestnika przypadnie 10 lekcji pływania z instruktorem przy obecności ratownika wodnego. Lekcje będą odbywać się w basenach solankowych i będą trwały 1h. Nauka pływania zostanie zrealizowana w podziale na 3 grupy po 4 osoby, co daje łącznie 30 spotkań. Spotkania przyczynią się do wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem, jak również do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz rozwoju w zakresie pływania. Pewność w wodzie, którą nabędą uczestnicy, przyczyni się do chęci spędzania czasu aktywnie i pozwoli na to, aby kolejne prowadzone działania w basenach nie stresowały uczestników.

 1. Nauka śpiewu

Każdy uczestnik odbędzie 4 lekcje śpiewu. Każde zajęcia będą prowadzone przez dwóch nauczycieli śpiewu (ok. 6 osób na jednego nauczyciela w zależności od ilości głosów tj. sopran, alt, tenor, bas) i odbędą się w 12-osobowej grupie w piramidzie
z tężnią solankową i będą trwały 2h. Przekazane zostaną materiały piśmiennicze. Ta forma wsparcia ma na celu rozwój talentów i zainteresowań uczestników. Zapewni bezpieczną formę spędzania wolnego czasu. Przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, jak również zwiększenia umiejętności radzenia sobie ze stresem. Poszerzone zostaną kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzięki przebywaniu przy tężni solankowej uczestnicy będą mogli inhalować się solanką, a co za tym idzie wzmacniać swoją odporność i zdrowie górnych dróg oddechowych. Piramida z tężnią może zmieścić nawet 28 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego dot. 1 osoby na m², które mogą obowiązywać podczas trwania epidemii COVID-19.

 1. Szkolenie na temat zdrowego trybu życia dot. prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej

Szkolenie odbędzie się dla 12 osób i zostanie przeprowadzone przez trenera medycznego. Potrwa ok. 2h.

 1. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą na basenie solankowym

Każdy uczestnik odbędzie 10 zajęć pod okiem fizjoterapeuty i ratownika. Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 30 spotkań. Zajęcia trwają ok. 1h i mają na celu wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, zapewnienie bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu.

 1. Zajęcia grupowe z trenerem medycznym

Każdy uczestnik odbędzie 10 zajęć grupowych polegających na uprawianiu aktywności fizycznej w Sali ćwiczeń pod okiem trenera medycznego. Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 30 spotkań. Zajęcia trwają ok.1h i mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i integrację społeczną. Zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń, nie tylko wysmukla sylwetkę i poprawia kondycję, ale również pozwala zadbać o zdrowie! Leczenie schorzeń, bez wykonania terapii ruchowej, przypomina w swojej istocie zażycie tabletki przeciwbólowej. Aktywność fizyczna jest siłą życiową, która w ogromnym stopniu determinuje nasze zdrowie.

 

 

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu.
 2. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na stosowanych dokumentach.
 3. Punktualnego stawiania się na zajęcia.
 4. Współpracy i stałego kontaktu z personelem Projektu, fizjoterapeutą i opiekunem.
 5. Wypełniania ankiety początkowej i końcowej.
 6. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 7. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Obowiązki Grantobiorcy

 1. Godziny funkcjonowania klubu nie powinny kolidować z wypełnieniem obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. W dni nauki szkolnej, zajęcia w klubie powinny być realizowane popołudniami, poza planem zajęć szkolnych tak,
  aby uczestnicy w sposób aktywny mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. W dni wolne od nauki szkolnej funkcjonowanie klubu może obywać się również w godzinach przedpołudniowych.
 2. Zatrudniona w ramach projektu osoba prowadząca Klub Młodzieżowy musi spełniać jeden z poniższych warunków:
  1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub inne uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
  2. posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
  3. posiada wykształcenie średnie oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3. Osoba prowadząca Klub Młodzieżowy zobowiązana jest do ewidencjonowania uczestników, w tym założenia karty dla każdego uczestnika.
 4. Pod opieką jednego opiekuna/wychowawcy może przebywać łącznie maksymalnie 25 dzieci/młodzieży.
 5. Zakres zadań realizowanych przez pracowników Klubu Młodzieżowego obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie zajęć i treningów mających na celu aktywną integracje dzieci i młodzieży, w tym zajęć o charakterze wychowawczym i profilaktycznym (z uwzględnieniem, iż zajęcia wychowawcze i profilaktyczne odbywają się w małych grupach umożliwiających wszystkim uczestnikom aktywny udział w zajęciach) – stworzenie i udostępnienie harmonogramu zajęć;
  2. rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu;
  3. pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych;
  4. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie indywidualnej i grupowej;
  5. współpraca ze szkołą, Ośrodkami Pomocy Społecznej, sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
  6. współpraca i regularny kontakt z rodzinami/opiekunami wychowanków.
 6. Pracownicy Klubu Młodzieżowego zobowiązani są do sporządzania comiesięcznych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Ostateczna interpretacja dokumentów o których mowa w § 6 pkt. 1 należy do Projektodawcy.
 3. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
  w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, przepisów prawa a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony LDG „Grudziądzki Spichlerz”.
 4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej geotermiagrudziadz.pl/mocsolanki
 5. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.
 7. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oznacza zapoznanie się
  z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 8. Podpisanie umowy uczestnictwa oznacza zgodę na wykonanie zdjęć podczas różnych form wsparcia, które przedstawiają wizerunek uczestnika projektu,
  w celu dokumentacji przebiegu projektu oraz ewentualnej kontroli ze strony LGD „Grudziądzki Spichlerz” lub przez inne podmioty upoważnione do reprezentowania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jak również w celu udostępnienia na stronach internetowych Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. relacji z przebiegu projektu.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać