Regulaminy Usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady i warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę „Geotermia Grudziądz” sp. z o.o., za pośrednictwem sklepu internetowego www.geotermiagrudziadz.pl (zwanej dalej: „Sklepem”), należącego do spółki „Geotermia Grudziądz” sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Warszawska 36, NIP: 8762175185, REGON: 871563125 (zwanej dalej „Sprzedawca”).

§ 1 Definicje

1. Dni robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca– oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Klient– oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca”), korzystającą ze Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Regulamin– oznacza niniejszy regulamin.

6. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.7. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży, w przypadku, gdy:a. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę produktu,b. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych,c. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 4 Płatności

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);b. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności …!!!c. kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności …!!!, obsługiwany przez firmę …!!!d. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy realizowanej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

§ 5 Dostawa

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty związane z Dostawą zakupionych produktów ponosi Klient, a informację o ich wysokości Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu.

3. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy zamówień poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:a. dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,b. dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.c. sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem z możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ….2019 r.

Regulamin funkcjonowania Pracowni Fizjoterapii NZOZ

 

 1. Pacjent, decydując się na korzystanie ze świadczeń NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. akceptuje regulamin obowiązujący w placówce.
 2. Pacjent umawia się na zabiegi rehabilitacyjne/wizytę fizjoterapeutyczną osobiście w rejestracji medycznej NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 46 44 584 (wew. 2) lub +48 518 685 43.
 3. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 19.11.2021, od dnia 10.01.2022 placówka przyjmuje do realizacji skierowania wystawione wyłącznie drogą elektroniczną. Rejestrując się pacjent jest zobowiązany do podania kodu skierowania oraz numeru PESEL.
 4. Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych może wystawić lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie jest ważne 30 dni od momentu wystawienia.
 5. Przed rozpoczęciem cyklu rehabilitacji pacjent jest zobowiązany do odbycia wizyty fizjoterapeutycznej, której termin ustalany jest w chwili przyjmowania skierowania.
 6. Pacjent powinien stawić się na zabiegi nie wcześniej niż 15 minut przed zaplanowaną godziną ich rozpoczęcia. Wyznaczone godziny wizyt są tylko godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie – pacjent ma jednak obowiązek zgłosić się w wyznaczonym czasie.
  O ewentualnej nieobecności lub spóźnieniu należy poinformować rejestrację medyczną.
 7. Jeśli w trakcie trwania cyklu rehabilitacji pacjent opuści dni zabiegowe, nie uprzedzając świadczeniodawcy, nie może zrealizować świadczenia w innym terminie, chyba że uprawdopodobni, ze nie stawienie się na zabiegi nastąpiło z powodu siły wyższej.
 8. W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub zrezygnuje z zabiegów, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym rejestrację medyczną NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.
 9. W przypadku spóźnienia się na rehabilitację pacjenta, zabiegi mogą nie zostać wykonane lub mogą być skrócone.
 10. Każdego dnia, przed rozpoczęciem zabiegów, pacjent zobowiązany jest zgłosić swoją obecność w rejestracji medycznej.
 11. Przed wejściem na oddział pacjent zobowiązany jest do zmiany obuwia.
 12. W rejestracji NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. wydawane są kluczyki do szafek, znajdujących się w szatni. Za kluczyk pobierana jest każdorazowo zwrotna kaucja w wysokości 10 złotych. W przypadku nie oddania lub zgubienia kluczyka kaucja przechodzi na korzyść NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o.
 13. NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy oraz kosztowności w szatniach.
 14. Pacjent nie wchodzi samodzielnie na oddział fizjoterapii.
 15. Zakazuje się samodzielnego uruchamiania aparatury, zmieniania czasu trwania zabiegu oraz programowania sprzętów rehabilitacyjnych.
 16. Pacjent powinien wyciszyć, wyłączyć lub pozostawić telefon w szatni przed rozpoczęciem zabiegów.
 17. Fizjoterapeuta ustala kolejność wykonywanych zabiegów.
 18. Na terenie całego obiektu NZOZ Geotermia Grudziądz Sp. z o. o. obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym również papierosów elektronicznych.
 19. Fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu pacjentowi, będącemu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 20. Usługi świadczone są wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownym dyplomem, certyfikatami lub zaświadczeniami w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.
 21. Pacjenci komercyjni dokonują płatności przed rozpoczęciem zabiegów.
 22. Zabiegi komercyjne powinny zostać zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy od daty na paragonie, pod warunkiem, że nie zmienił się stan zdrowia pacjenta.

Regulamin Klubu Fit – Line Studio

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego
i określa prawa i obowiązki stron „Umowy członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za zgodą prawnych opiekunów złożoną osobiście na piśmie w recepcji Klubu Fit – Line Studio Sylwetki .
 2. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członka klubu i dającym prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”)
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być przekazywana innym osobom.
 5. Karta do zakupu w dniu podpisania umowy bezpłatna.
 6. Karta uprawnia członka klubu do korzystania ze wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także wynikających z Umowy Członkowskiej.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić tylko po uiszczeniu kolejnej wpłaty w wysokości 10 PLN.
 8. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podania przyczyn.

Ceny Usług

 1. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu
  i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowania braku możliwości korzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi
  w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
 3. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych wcześniej opłat.
 4. Na żądanie Członka Klubu, klub wystawia rachunki, faktury za usługi klubowe.

Prawa i obowiązki członka klubu

 1. Z usług klubu, Członek klubu może korzystać: we wszystkie dni otwarcia klubu,
  w godzinach otwarcia klubu, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych członków klubu.
 2. Klub może być zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów.
  W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi
  o tym członków klubu poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji.
 3. Członek klubu przystępujący do ćwiczeń po raz pierwszy, jest uprawniony do uzyskania od trenera informacji na temat urządzeń znajdujących się w klubie oraz co do wykonywanych na nich ćwiczeń.
 4. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków, środków farmakologicznych oraz konsumowania produktów spożywczych i napojów niezakupionych w recepcji Studia Sylwetki.
 5. Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń klubu, Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo klubu, wynikający z instrukcji zamieszczonych na urządzeniach.
 7. Niezwłocznie po przyjściu do klubu, Członek klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zamienne ubranie przechowywane jest w zamkniętej na klucz magnetyczny szafce.
 8. W pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego obuwia, ubioru sportowego i ręcznika.
 9. Członek klubu jest zobowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Członek klubu zobowiązany jest udać się do szatni 15 minut przed zamknięciem klubu.
 10. Osoby naruszające zasady obowiązujące w klubie będą proszone o jego opuszczenie. W stosunku do osób rażąco naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach rozwiązać umowę może Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Rzeczy osobiste Członków klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnianych przez klub.
 12. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 13. Na terenie Klubu nie może być prowadzona działalność o podobnym charakterze, jaką prowadzi Geotermia Grudziądz Sp. z o.o., przez osoby zewnętrzne, niezależnie czy ta działalność jest zarejestrowana i odpłatna (w tym: treningów personalnych, medycznych, semipersonalnych, zajęć grupowych, nauki danej czynności, szkoleń itp.).
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanym nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 15. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 16. Członek klubu uprawniony jest do rozwiązania Umowy Członkowskiej za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez udostępnienie ich treści w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej spółki tj. www.geotermiagrudziadz.pl/fitness/regulamin
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin korzystania z Piramidy Solankowej

 1. Piramida jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00, natomiast w weekendy i święta od 10:00 do 20:00.
  2. Bilety zakupujemy w Recepcji Zakładu Rehabilitacji i Balneologii bądź w Recepcji Studia Sylwetki.
  3. Personel jest upoważniony do kontroli biletów, prosimy o zachowanie paragonu.
  4. Do Piramidy wchodzimy w klapkach lub skarpetkach.
  5. Prosimy o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów.
  6. W Recepcji Balneologii wydawane są kluczyki do szafek na obuwie, za które pobierana jest kaucja w wysokości 10 zł za kluczyk.
  7. W przypadku zagubienia kluczyka lub nie oddania go do recepcji Studia Sylwetki lub Balneologii kaucja przechodzi na korzyść Geotermii Grudziądz sp. z o.o.
  8. Geotermia Grudziądz sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach. Nie odpowiada również za obuwie pozostawione na korytarzu. Klienci pozostawiają rzeczy w szafkach na własną odpowiedzialność.
  9. W recepcji Zakładu Rehabilitacji i Balneologii można wypożyczyć gry planszowe. Kaucja za wypożyczenie gry to 10 zł, która zwracana jest po otrzymaniu gry w stanie zgodnym ze stanem z momentu jej wydania.
  10. Dozwolone jest korzystanie z masażu stóp w solance. Wchodzimy do brodzika bez skarpetek i klapek, spacerujemy wokół tężni, wychodząc zakładamy skarpety i klapki.
  11. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz innych produktów.
  12. Rodzice są odpowiedzialni za zachowanie swoich dzieci. Prosimy o dopilnowanie, by dzieci nie biegały w brodziku oraz nie skakały po leżakach.
  13. Obowiązuje zakaz wchodzenia do Piramidy w stroju kąpielowym, ręczniku, szlafroku.

 

Regulamin strefy basenowo – saunowej

1. NA STREFĘ BASENOWO-SAUNOWĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

 – niecka basenowa wewnętrzna,

niecka basenowa zewnętrzna,

1 wanna z hydromasażem,

1 basen z przeciwprądem,

brodzik dla dzieci,

sauna sucha i sauna mokra,

szatnia damska i męska, natryski damskie i męskie.

 1. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w strefie basenowo – saunowej zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. Zakup biletu (karnetu) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Strefa basenowo – saunowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 21:30, w sobotę od 09:00 21:00 zaś w niedzielę od 09:00 do 20:00.
 3. Użytkownicy będą wpuszczani do strefy basenowo – saunowej nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.

5.Wstęp do strefy basenowo – saunowej jest dozwolony osobom posiadającym ważny bilet zgodny z obowiązującym cennikiem, za niewykorzystaną część biletu środki nie są zwracane. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w recepcji.

6.Po przekroczeniu czasu wykupionego biletu będzie doliczana dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.Do strefy basenowo – saunowej wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.

8.Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w całej strefie basenowo-saunowej.

9.ZE STREFY BASENÓW MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY:

  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (stały kontakt
   z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejący pływać po konsultacji ratownikiem basenu oraz zaopatrzone w rękawki lub kółka ratunkowe,
  3. niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia, tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.
 1. DO STREFY BASENÓW NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  2. z zewnętrznymi  oznakami  uszkodzeń  skóry,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  4. dzieci do lat 4 bez pieluszek wodoodpornych.
 1. Z pływalni mogą samodzielnie korzystać dzieci, które ukończyły 16 lat, a ratownik wodny oraz prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania.
 2. Bezwzględny zakaz wskakiwania do wody.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze strefy basenów ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność
 4. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.
 5. Korzystanie z atrakcji strefy basenowo – saunowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 
 6. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji w strefie basenowo – saunowej Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zajęcia w strefie basenowo-saunowej odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na recepcji Studia Sylwetki. Zajęcia odbywają się w grupach nieprzekraczających 20 osób na jednego prowadzącego.
 8. Prowadzący zajęcia (instruktor, ratownik) zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć na recepcję i wejść na basen razem z grupą.
 9. Podczas zajęć grupowych zabrania się klientom indywidualnym (którzy nie są zapisani na zajęcia grupowe) korzystania z basenu, w którym odbywają się zajęcia.

20.W strefie basenowo-saunowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:

  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy oraz związane długie włosy
  2. dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów) oraz związane długie włosy
  3. dla dzieci do lat 4 pieluszka wodoodporna, dla dzieci starszych strój kąpielowy.
 1. W całej strefie basenowo-saunowej obowiązuje poruszanie się w klapkach basenowych na spodach antypoślizgowych.

22.Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren strefy basenowo-saunowej w okryciu wierzchnim i w butach.

 1. NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUN OSOBOM: chorującym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, chorującym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, chorującym na nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

24.Zabrania się korzystania z usług strefy basenowej-saunowej osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.

 1. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać w strefie basenowo-saunowej wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, który uprawiania do korzystania z usług strefy basenowo-saunowej za wyjątkiem przewodników osób niewidomych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych po okazaniu orzeczenia lekarskiego.
 2. Dzieci oraz dorośli nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w wodoodpornych pielucho-majtkach.
 3. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy,  ratownicy)  wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.
 4. Korzystanie indywidualne ze strefy basenowo-saunowej może odbywać się tylko
  w obecności ratownika wodnego.
 5. W strefie basenowo-saunowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika wodnego.

30.ZANIECZYSZCZENIE BASENÓW POWODUJE SANKCJE FINANSOWE
W WYSOKOŚCI:

  1. niecka basenowa wewnętrzna: 2 000zł
  2. niecka basenowa zewnętrzna: 2 000zł
  3. brodzik dla dzieci: 1 000zł
  4. jacuzzi/wanna z przeciwprądem: 800zł
 1. KORZYSTAJĄCYM ZE STREFY BASENOWO-SAUNOWEJ NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
  w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach, skakać do wody, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu, wchodzić do wody w strefie niecek o dużej głębokości, jeżeli nie umie się pływać, wnosić szklanych opakować, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, palić papierosów, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,  spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym, niszczyć urządzeń i sprzętów oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenowo – saunową, hałasować, wprowadzać lub wnosić zwierząt i wprowadzać wózków dla dzieci. 
 2. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających ze strefy basenowo-saunowej i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur w strefie basenowo – saunowej (ratownik wodny).
 3. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających ze strefy basenowo-saunowej odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).
 4. Za rzeczy pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze strefy basenowo-saunowej. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 5. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto.
 6. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy wodni, którzy posiadają odpowiedni strój (koszulka i spodenki) w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem „ratownik”.
 7. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu. Ratownik pełniący dyżur w strefie basenowo-saunowej sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy basenowo-saunowej zobowiązane są podporządkować się ich poleceniom. Osoby naruszające porządek publiczny i nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane  z  terenu strefy basenowo-saunowej  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze strefy basenowo-saunowej, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność
  w pełnej wysokości szkody.
 10. Pracownicy Spółki mogą czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń strefy basenowo – saunowej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na ich konserwacje.
 11. W przypadku kilkukrotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Spółka zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu (karnetu) osobom naruszającym regulamin.
 12. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać
    Produkty, które mogą Ci się spodobać