SezaMie otwórz się! – REGULAMIN PROJEKTU

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Sezamie otwórz się!”.
2. Projekt realizowany jest w ramach „Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego, Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
3. Projekt grantowy jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu z dnia 01.04.2021 roku.
4. Projekt kierowany jest do 12-tu osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
5. Biuro projektu mieści się w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej 36.
6. Udział uczestników w projekcie grantowym jest bezpłatny.
7. Uczestnik może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym w ramach jednego naboru do projektu.
8. Okres realizacji projektu to: 01.04.2021 – 31.08.2021
9. Zasięg projektu grantowego: Gmina Miasto Grudziądz.
10. Celem projektu grantowego jest wzmocnienie roli kapitału społecznego
w rozwoju społeczno – gospodarczym Grudziądza, wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 i włączenie społeczne.

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
• Regulamin – oznacza treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
• Projekt – oznacza projekt „SezaMie otwórz się!” – realizowany przez Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.
• Grantobiorca – oznacza Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.

Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego

1. Grupę docelową projektu grantowego są osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
2. W ramach projektu grantowego wsparciem zostanie objętych 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z tego minimum 50% to osoby należące do grup defaworyzowanych tj. dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością, kobiety. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia ze względu na przynależność do tej grupy.

Dokumenty rekrutacyjne i związane z uczestnictwem w projekcie

1. Dokumenty rekrutacyjne to:
• Formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura projektu wraz
z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu. Formularz rekrutacyjny można pobrać w Biurze projektu lub pobrać ze strony internerowej www.geotermiagrudziadz.pl/sezamieotworzsie
2. Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie (po wstępnej kwalifikacji do projektu, najpóźniej w dniu podpisania umowy):
• Umowa uczestnictwa w projekcie,
• Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem,
• Karta uczestnika projektu,
• Oświadczenie uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Grudziądz,
• Oświadczenie dot. kwalifikowania się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
• Ankieta,
• Orzeczenie, zaświadczenie lub dokumentacja weryfikująca kwalifikację jako osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• Oświadczenie o nie uczestniczeniu we wsparciu współfinansowanym przez LGD.

Rekrutacja Uczestników Projektu

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
i niepełnosprawność.
2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Grudziądz.
3. Rekrutacja prowadzona będzie do 15.04.2021 r.
Ze względu na specyfikę grupy docelowej Realizator zastrzega sobie prawo do rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu również poza okresem wskazanym powyżej np. w ramach rekrutacji uzupełniającej.
4. Kryteria rekrutacji:
Kryteria formalne:
• kompletność formularza zgłoszeniowego,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria obligatoryjne (oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego):

 • zamieszkiwanie na terenie miasta gminy Grudziądz (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych

oświadczeń);

 • osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia jeśli możliwość pozyskania zaświadczenia nie jest możliwa to na podstawie oświadczenia
  z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).
 • osoba, która nie uczestniczyła do tej pory we wsparciu współfinansowanym ze środków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).

Kryteria premiujące:

 • 3 pkt. za posiadanie grupy niepełnosprawności z uwagi na chorowanie na stwardnienie rozsiane (weryfikacja na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności);
 • 3 pkt. za przynależność do grupy defawotyzowanej (dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością, kobiety);

5. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się
z niniejszym regulaminem, akceptacja jego warunków, złożenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zakres oferowanego wsparcia

1. Spotkanie organizacyjne
Kierownik i koordynator projektu przeprowadzą spotkanie organizacyjne, na którym zostaną przekazane materiały piśmiennicze dla uczestników projektu oraz zostaną omówione działania założone w projekcie. Spotkanie będzie trwało 4h i zostanie zapewniona przerwa kawowa.

2. Początkowa indywidualna konsultacja z fizjoterapeutą

Na każdego uczestnika przypadną dwa spotkania w ramach indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą. Na pierwszym spotkaniu, fizjoterapeuta dokona całościowej oceny stanu zdrowia, wykona testy funkcjonalne z pacjentem przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wskaże na co zwrócić uwagę, aby wzmocnić efekt rekreacyjny i terapeutyczny zaplanowanych działań. (ok. 1h)

3. Terapia z wykorzystaniem platformy Alfa
Na terapię składa się 10 spotkań z fizjoterapeutą. Każde spotkanie trwa około godziny, podczas których uczestnik ćwiczy na platformie Alfa z zastosowaniem wskazówek udzielanych przez fizjoterapeutę. Platforma Alfa to urządzenie, które pomoże zwiększyć sprawność osób chorujących na SM. Trening na platformie ma na celu stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego, odpowiedzialnego m.in. i za kontrolę równowagi. Każde spotkanie trwa od 30 do 60 minut, w zależności od możliwości pacjenta.

4. Zakańczająca cykl konsultacja indywidualna z fizjoterapeutą
W ostatnim dniu cyklu ćwiczeń zostanie zrealizowana druga konsultacja z fizjoterapeutą, która ma na celu podsumowanie terapii i wskazanie dalszych zaleceń. (ok. 1h)

5. Wykład otwarty pn. Zdrowy kręgosłup i mięśnie dna miednicy
Wykład będzie podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną trwające po około 2h, co daje łącznie 4h. W części teoretycznej fizjoterapeuta omówi m.in. budowę kręgosłupa oraz miednicy, metody zachowania go w jak najlepszym stanie i propozycje ćwiczeń. W części praktycznej uczestnicy będą mogli pod okiem fizjoterapeuty wdrożyć omówione wcześniej ćwiczenia. Podczas wykładu odbędzie się przerwa kawowa.

6. Wykład otwarty pn. Zdrowy tryb życia Wykład otwarty pn. Zdrowy kręgosłup omówi takie zagadnienia tj.: prawidłowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu, regeneracja, używki. Wykład będzie trwać 4h. Podczas wykładu odbędzie się przerwa kawowa.

7. Inhalacje w piramidzie z tężnią solankową
Odbędzie się 25 spotkań. Spotkania w piramidzie mają na celu włączenie społeczne uczestników, otworzenie ich na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz uwolnienie uczestników z izolacji wewnętrznej, którą posiadają przez niepełnosprawność. Na spotkania będą zapraszane osoby z zewnątrz tj. nie objęte wsparciem z projektu. Spotkania umożliwią niesienie wsparcia duchowego przez osoby cierpiące na te same dolegliwości oraz umożliwią włączenie osób wykluczonych społecznie na działania na rzecz mieszkańców Grudziądza oraz mieszkańców Grudziądza na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Dzięki przebywaniu przy tężni solankowej uczestnicy będą mogli inhalować się solanką, a co za tym idzie wzmacniać swoją odporność i zdrowie górnych dróg oddechowych. Piramida z tężnią może zmieścić nawet 28 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego dot. 1 osoby na 10 m², które mogą obowiązywać podczas trwania epidemii COVID-19. Na każde spotkanie zostanie zapewniona woda butelkowana do picia.

8. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą w basenie solankowym
Każdy uczestnik odbędzie 25 zajęć pod okiem fizjoterapeuty i ratownika. Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 75 spotkań. Zajęcia trwają ok. 1h i mają na celu wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, zapewnienie bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu.

9. Zajęcia grupowe z trenerem medycznym
Każdy uczestnik odbędzie 25 zajęć grupowych polegających na uprawianiu aktywności fizycznej w sali ćwiczeń pod okiem trenera medycznego. Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 75 spotkań. Zajęcia trwają ok.1h i mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i integrację społeczną. Zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń, nie tylko wysmukla sylwetkę i poprawia kondycję, ale również pozwala zadbać o zdrowie! Leczenie schorzeń, bez wykonania terapii ruchowej, przypomina w swojej istocie zażycie tabletki przeciwbólowej. Aktywność fizyczna jest siłą życiową, która w ogromnym stopniu determinuje nasze zdrowie.

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
1. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu.
2. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na stosowanych dokumentach.
3. Punktualnego stawiania się na zajęcia.
4. Współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu.
5. Wypełniania ankiety początkowej i końcowej.
6. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
7. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Ostateczna interpretacja dokumentów o których mowa w § 6 pkt. 1 należy do Projektodawcy.
3. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, przepisów prawa a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony LDG „Grudziądzki Spichlerz”.
4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia
i uczestnictwa w Projekcie, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej.
5. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.geotermiagrudziadz.pl/sezamieotworzsie
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.
7. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oznacza zapoznanie się
z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
8. Podpisanie umowy uczestnictwa oznacza zgodę na wykonanie zdjęć podczas różnych form wsparcia, które przedstawiają wizerunek uczestnika projektu, w celu dokumentacji przebiegu projektu oraz ewentualnej kontroli ze strony LGD „Grudziądzki Spichlerz” lub przez inne podmioty upoważnione do reprezentowania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać
    Produkty, które mogą Ci się spodobać