Regulamin

Regulamin bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

25.05.2021 r.

 Zapewnienie bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

 1. Przed stanowiskiem recepcji wyznaczono 2-m odległość na podłodze jako strefa oczekiwania.
 2. Bezpośrednio przed ladą recepcyjną może znajdować się tylko jedna osoba. Informacja na temat liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w recepcji umieszczona jest na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi i obok lady recepcyjnej przegrodzonej zasłoną plexy.
 3. Dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 15 m2).
 4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz w każdej Sali do ćwiczeń.
 5. Przy wejściu do obiektu widnieje informacja o zakazie korzystania z usług spółki przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych oraz o konieczności noszenia maseczki ochronnej.
 6. Klienci przed wejściem na zabiegi zobowiązani są do przekazania informacji na temat swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia domowników. W każdym dniu zabiegowym zobowiązani są podpisać ankietę o prawidłowym stanie zdrowia z oświadczeniem o tym, że dane przekazane w ankiecie są zgodne z prawdą i klient nie zataja istotnych informacji związanych z koronawirusem pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy okaże się, że jest chory.
 7. Wejście do placówki jest możliwe najwcześniej na 15 minut przed umówioną wizytą, terminem zajęć.
 8. Każda osoba wchodząca do placówki i wychodząca z niej zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk za pomocą znajdujących się w placówce płynów do dezynfekcji.
 9. Na terenie obiektu należy zachować odległość 1,5 m od innych osób (powyższe ograniczenie nie dotyczy personelu świadczącego usługi w przypadkach,
  w których jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej usługi).
 10. Stanowiska zabiegowe są dezynfekowane po każdym kliencie.
 11. Po każdym użytkowniku prowadzona jest dezynfekcja opasek wstępu i szafek.
 12. W obiekcie prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
 13. W tym samym czasie w toalecie i pomieszczeniu natrysków może przebywać tylko jedna osoba.
 14. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,
  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 15. Klient musi stosować się do infografik umieszczonych w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie.
 16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają obowiązujące w spółce zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 17. Klient przed skorzystaniem z zabiegów ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 18. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
 19. W recepcji Studia Sylwetki zaleca się pracownikom recepcji pozostawienie otwartych drzwi wejściowych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania przez pacjentów.
 20. Placówka ze swojej strony podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia, w tym w szczególności poprzez zapewnienie:

➡️ weryfikacji liczby osób przebywających w obiekcie,

➡️ dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,

➡️ zapewnieniu klientom środków do dezynfekcji rąk i przyrządów,

➡️dezynfekcji urządzeń i sprzętu po każdym użyciu,

➡️ zapewnieniu odpowiednich odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi klientami,

➡️ ograniczeniu liczby osób przebywających w poszczególnych sekcjach obiektu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników strefy basenów solankowych

 

1. Klient przed skorzystaniem ze strefy basenów solankowych ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze recepcji, przy wyjściu z toalet oraz przed wejściem na strefę basenów solankowych.

3. Klient może wejść do obiektu nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami sportowymi lub umówioną wizytą.

4. Po wejściu do budynku, jak również przed wyjściem klient jest zobowiązany zdezynfekować ręce za pomocą płynu do dezynfekcji zapewnionego przez Klub.

5. W strefach nieprzeznaczonych bezpośrednio do ćwiczeń należy obowiązkowo zakrywać usta i nos za pomocą maseczki, chusty itp.

6. Klient ma obowiązek stosowania się do infografik zamieszczonych w widocznych miejscach obiektu.

7. Dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 15 m2).

8. Należy przestrzegać zasad o maksymalnej liczbie osób w danym pomieszczeniu.

9. Pracownik recepcji odpowiada za nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z siłowni i strefy fitness, w tym przy pomocy programu eObiekt.

10. Użytkownicy siłowni i strefy fitness muszą stosować się do infografik umieszczonych w widocznych miejscach dot. zachowania określonych wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego w danym obiekcie. Informacje te zawarte są również na stronie internetowej obiektu spółki.

11. Użytkownicy muszą przestrzegać utrzymania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy innymi użytkownikami i pracownikami Geotermii Grudziądz Sp. z o.o.

12. Zapewnione są 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

13. Szafki na ubrania są dezynfekowane po każdym kliencie.

14. Dezynfekcje toalet przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16).

15. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do strefy basenowo – saunowej.

16. Przestrzeganie przebierania obuwia przed wejściem do szatni. Konieczne jest przejście do strefy basenowo – saunowej przez brodzik do płukania stóp.

17. Ratownik dba o odpowiednie rozmieszczenie osób kąpiących się i przestrzegania infografik umieszczonych w obiekcie.

18. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

19. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

20. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).

22. Organizacja zajęć sportowych, takich jak: Aquaerobik lub Rehabilitacja w basenie, odbywa się w małych grupach. Ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwia zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

 23. Sauny z uwagi na bezpieczeństwo zostały wyłączone z użytkowania.

Regulamin strefy basenowo – saunowej

 • 1. NA STREFĘ BASENOWO-SAUNOWĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

   niecka basenowa wewnętrzna,

  niecka basenowa zewnętrzna,

  1 wanna z hydromasażem,

  1 basen z przeciwprądem,

  brodzik dla dzieci,

  sauna sucha i sauna mokra,

  szatnia damska i męska, natryski damskie i męskie.

  2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w strefie basenowo – saunowej zapoznała się
  z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania. Zakup biletu (karnetu) oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  3. Strefa basenowo – saunowa jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:30, zaś w niedzielę od 10:00 do 20:00.

  4. Użytkownicy będą wpuszczani do strefy basenowo – saunowej nie później niż 30 minut przed jej zamknięciem.

  5.Wstęp do strefy basenowo – saunowej jest dozwolony osobom posiadającym ważny bilet zgodny z obowiązującym cennikiem, za niewykorzystaną część biletu środki nie są zwracane. Szczegółowe zasady sprzedaży znajdują się w recepcji.

  6.Po przekroczeniu czasu wykupionego biletu będzie doliczana dodatkowa opłata zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.

  7.Do strefy basenowo – saunowej wchodzą osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność, dodatkowo dzieci (do lat 16) muszą przebywać na basenie z pełnoletnim opiekunem.

  8.Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru w całej strefie basenowo-saunowej.

  9.ZE STREFY BASENÓW MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY:

  1. umiejące pływać,
  2. dzieci do lat 16 wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych (stały kontakt
   z dzieckiem na wyciągnięcie ręki) oraz nieumiejący pływać po konsultacji ratownikiem basenu oraz zaopatrzone w rękawki lub kółka ratunkowe,
  3. niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz osoby ze skłonnościami
   do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia, tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem,
   po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.

  10. DO STREFY BASENÓW NIE BĘDĄ WPUSZCZANE OSOBY:

  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
  2. z zewnętrznymi  oznakami  uszkodzeń  skóry,
  3. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  4. dzieci do lat 4 bez pieluszek wodoodpornych.

  11. Z pływalni mogą samodzielnie korzystać dzieci, które ukończyły 16 lat, a ratownik wodny oraz prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania.

  12. Bezwzględny zakaz wskakiwania do wody.

  13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze strefy basenów ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność

  14. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu staranne umycie się pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.

  15. Korzystanie z atrakcji strefy basenowo – saunowej odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). 

  16. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji w strefie basenowo – saunowej Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

  17. Zajęcia w strefie basenowo-saunowej odbywają się indywidualnie i grupowo według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się na recepcji Studia Sylwetki. Zajęcia odbywają się w grupach nieprzekraczających 20 osób na jednego prowadzącego.

  18. Prowadzący zajęcia (instruktor, ratownik) zobowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć na recepcję i wejść na basen razem z grupą.

  19. Podczas zajęć grupowych zabrania się klientom indywidualnym (którzy nie są zapisani na zajęcia grupowe) korzystania z basenu, w którym odbywają się zajęcia.

  20.W strefie basenowo-saunowej obowiązuje strój kąpielowy w dowolnym kolorze:

  1. dla kobiet jedno lub dwu częściowy oraz związane długie włosy
  2. dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała (bez kieszeni i mankietów) oraz związane długie włosy
  3. dla dzieci do lat 4 pieluszka wodoodporna, dla dzieci starszych strój kąpielowy.

  21. W całej strefie basenowo-saunowej obowiązuje poruszanie się w klapkach basenowych na spodach antypoślizgowych.

  22.Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren strefy basenowo-saunowej w okryciu wierzchnim i w butach.

  23. NIE ZALECA SIĘ KORZYSTANIA Z SAUN OSOBOM: chorującym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych, chorującym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, chorującym na nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne, z gorączką, kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

  24.Zabrania się korzystania z usług strefy basenowej-saunowej osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.

  25. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać w strefie basenowo-saunowej wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Osobę towarzyszącą obowiązuje wykupienie biletu wstępu, który uprawiania do korzystania z usług strefy basenowo-saunowej za wyjątkiem przewodników osób niewidomych.

  26. Dzieci oraz dorośli nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w wodoodpornych pielucho-majtkach.

  27. Osoby prowadzące zajęcia (instruktorzy,  ratownicy)  wchodzą na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym.

  28. Korzystanie indywidualne ze strefy basenowo-saunowej może odbywać się tylko
  w obecności ratownika wodnego.

  29. W strefie basenowo-saunowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika wodnego.

  30.ZANIECZYSZCZENIE BASENÓW POWODUJE SANKCJE FINANSOWE
  W WYSOKOŚCI:

  1. niecka basenowa wewnętrzna: 2 000zł
  2. niecka basenowa zewnętrzna: 2 000zł
  3. brodzik dla dzieci: 1 000zł
  4. jacuzzi/wanna z przeciwprądem: 800zł

  31. KORZYSTAJĄCYM ZE STREFY BASENOWO-SAUNOWEJ NIE WOLNO POWODOWAĆ SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: wchodzić do wody bez zezwolenia, biegać po chodnikach wokół niecki basenowej,
  w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach, 
  skakać do wody, popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników basenu, wchodzić do wody w strefie niecek o dużej głębokości, jeżeli nie umie się pływać, wnosić szklanych opakować, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, palić papierosów, spożywać alkoholu i innych środków odurzających,  spożywać posiłków na całym obiekcie basenowym, niszczyć urządzeń i sprzętów oraz zaśmiecać i brudzić strefę basenowo – saunową, hałasować, wprowadzać lub wnosić zwierząt i wprowadzać wózków dla dzieci. 

  32. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających ze strefy basenowo-saunowej i dostosowujących się do regulaminu całkowitą odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące dyżur w strefie basenowo – saunowej (ratownik wodny).

  33. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających ze strefy basenowo-saunowej odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).

  34. Za rzeczy pozostawione w szatni i przebieralni kierownictwo i obsługa nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze strefy basenowo-saunowej. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.

  35. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki basenowej obowiązuje kara w wysokości 30,00 zł brutto.

  36. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy wodni, którzy posiadają odpowiedni strój (koszulka i spodenki) w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem „ratownik”.

  37. Wszystkie skaleczenia i urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu. Ratownik pełniący dyżur w strefie basenowo-saunowej sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego

  38. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy basenowo-saunowej zobowiązane są podporządkować się ich poleceniom. Osoby naruszające porządek publiczny i nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane  z  terenu strefy basenowo-saunowej  niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

  39. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze strefy basenowo-saunowej, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność
  w pełnej wysokości szkody.

  40. Pracownicy Spółki mogą czasowo ograniczyć wstęp do pomieszczeń strefy basenowo – saunowej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na ich konserwacje.

  41. W przypadku kilkukrotnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Spółka zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu (karnetu) osobom naruszającym regulamin.

  42. Skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: biuro@geotermiagrudziadz.pl

 

Witaj, w czym możemy pomóc?

Witaj, w czym możemy pomóc?

I will be back soon

Witaj, w czym możemy pomóc?
Masz pytania? Śmiało, napisz do nas albo zadzwoń!
Zacznij przez:
chat