WIEK SENIORA WIGOR JUNIORA – REGULAMIN PROJEKTU

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „Wiek seniora wigor juniora”.
 2. Projekt realizowany jest w ramach „Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego, Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 3. Projekt grantowy jest realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu z dnia 01.04.2021 roku.
 4. Projekt kierowany jest do 16-tu osób zagrożonych ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym.
 5. Biuro projektu mieści się w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej 36.
 6. Udział uczestników w projekcie grantowym jest bezpłatny.
 7. Uczestnik może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym w ramach jednego naboru do projektu.
 8. Okres realizacji projektu to: 01.04.2021 – 31.08.2021
 9. Zasięg projektu grantowego: Gmina Miasto Grudziądz.
 10. Celem projektu grantowego jest wzmocnienie roli kapitału społecznego
  w rozwoju społeczno – gospodarczym Grudziądza, wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 i włączenie społeczne.
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin – oznacza treść niniejszego dokumentu zatytułowanego: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 • Projekt – oznacza projekt „Wiek seniora wigor juniora” – realizowany przez Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.
 • Grantobiorca – oznacza Geotermię Grudziądz Sp. z o.o.

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu grantowego
 1. Grupę docelową projektu grantowego są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.*
 2. W ramach projektu grantowego wsparciem zostanie objętych 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z tego minimum 50% to osoby należące do grup defaworyzowanych tj. osoby z niepełnosprawnością, kobiety. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia ze względu na przynależność do tej grupy.

*

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Zgodnie z Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 •  osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 • Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ. osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

 

Dokumenty rekrutacyjne i związane z uczestnictwem w projekcie
 1. Dokumenty rekrutacyjne to:
 • Formularz rekrutacyjny, który należy wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie papierowej do Biura projektu wraz
  z czytelnym podpisem Kandydata/ki do projektu. Formularz rekrutacyjny można pobrać w Biurze projektu lub pobrać ze strony internerowej www.geotermiagrudziadz.pl/wiekseniorawigorjuniora
 1. Dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie (po wstępnej kwalifikacji do projektu, najpóźniej w dniu podpisania umowy):
 • Umowa uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem,
 • Karta uczestnika projektu,
 • Oświadczenie uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Grudziądz,
 • Oświadczenie dot. kwalifikowania się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Ankieta,
 • Orzeczenie, zaświadczenie lub dokumentacja weryfikująca kwalifikację jako osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Oświadczenie o nie uczestniczeniu we wsparciu współfinansowanym przez LGD.

 

Rekrutacja Uczestników Projektu
 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną
  i niepełnosprawność.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Gminy Miasto Grudziądz.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie do 15.04.2021 r.

Ze względu na specyfikę grupy docelowej Realizator zastrzega sobie prawo do rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu również poza okresem wskazanym powyżej np. w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 1. Kryteria rekrutacji:

Kryteria formalne:

 • kompletność formularza zgłoszeniowego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria obligatoryjne (oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego):

 • zamieszkiwanie na terenie miasta gminy Grudziądz (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń);
 • osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia jeśli możliwość pozyskania zaświadczenia nie jest możliwa to na podstawie oświadczenia
  z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).
 • osoba, która nie uczestniczyła do tej pory we wsparciu współfinansowanym ze środków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).

Kryteria premiujące:

 • 3 pkt. wiek powyżej 60 roku życia;
 • 3 pkt. Przynależność do grupy defaworyzowanej (osoby z niepełnosprawnością, kobiety).

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się
  z niniejszym regulaminem, akceptacja jego warunków, złożenie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Zakres oferowanego wsparcia
 1. Spotkanie organizacyjne

Kierownik i koordynator projektu przeprowadzą spotkanie organizacyjne, na którym zostaną przekazane materiały piśmiennicze dla uczestników projektu oraz zostaną omówione działania założone w projekcie. Spotkanie będzie trwało 4h i zostanie zapewniona przerwa kawowa.

 1. Początkowa indywidualna konsultacja z fizjoterapeutą

Na każdego uczestnika przypadną dwa spotkania w ramach indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą. Na pierwszym spotkaniu, fizjoterapeuta dokona całościowej oceny stanu zdrowia, wykona testy funkcjonalne z pacjentem przy użyciu nowoczesnego sprzętu i wskaże na co zwrócić uwagę, aby wzmocnić efekt rekreacyjny i terapeutyczny zaplanowanych działań. (ok. 1h)

 1. 10-dniowy cykl terapeutyczny w oparciu o indywidualną pracę fizjoterapeuty

Na terapię składa się 10 spotkań z fizjoterapeutą. Ćwiczenia oraz zabiegi trwają 30 min. i mogą być zastosowane różne metody terapeutyczne zalecone przez fizjoterapeutę.

 1. Zakańczająca cykl konsultacja indywidualna z fizjoterapeutą

W ostatnim dniu cyklu ćwiczeń zostanie zrealizowana druga konsultacja
z fizjoterapeutą, która ma na celu podsumowanie terapii i wskazanie dalszych zaleceń. (ok. 1h)

 1. Wykład otwarty pn. Rehabilitacja stomatologiczna seniora

Wykład będzie podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną trwające łącznie 4h. Podczas wykładu zostaną omówione przyczyny powstawania dysfunkcji
w obrębie twarzoczaszki, m. in. o tym, jak braki uzębienia wpływają na funkcjonowanie organizmu oraz co robić, aby zapobiegać zaburzeniom funkcjonowania stawów skroniowo- żuchwowych i jak przebiega ich leczenie
i rehabilitacja. W części praktycznej uczestnicy będą mogli pod okiem fizjoterapeuty wykonać ćwiczenia stawów skroniowo-żuchwowych. Podczas wykładu odbędzie się przerwa kawowa.

 1. Wykład otwarty pn. Zdrowy tryb życia

Omówione zostaną takie zagadnienia tj.: prawidłowe odżywianie, aktywne spędzanie czasu, leczenie ruchem, regeneracja a bezsenność, używki. Wykład będzie trwać 4h. Szkolenie będzie przeprowadzone przez fizjoterapeutę, a jednocześnie trenera medycznego. Podczas wykładu odbędzie się przerwa kawowa.

 1. Inhalacje w piramidzie z tężnią solankową

Odbędzie się 25 spotkań w terminach uzgodnionych z uczestnikami. Spotkania
w piramidzie mają na celu włączenie społeczne uczestników, otworzenie ich na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz uwolnienie uczestników z izolacji wewnętrznej, którą posiadają przez niepełnosprawność czy podeszły wiek. Spotkania umożliwią niesienie wsparcia duchowego przez osoby cierpiące na te same dolegliwości. Dzięki przebywaniu przy tężni solankowej uczestnicy będą mogli inhalować się solanką, a co za tym idzie wzmacniać swoją odporność i zdrowie górnych dróg oddechowych. Piramida z tężnią może zmieścić nawet 28 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego dot. 1 osoby na m², które mogą obowiązywać podczas trwania epidemii COVID-19. Na każde spotkanie zostanie zapewniona woda butelkowana do picia.

 1. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą w basenie solankowym

Każdy uczestnik odbędzie 20 zajęć pod okiem fizjoterapeuty i ratownika. Zajęcia będą odbywały się w 4 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 80 spotkań. Zajęcia trwają ok. 1h i mają na celu wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, zapewnienie

bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu.

 1. Zajęcia grupowe z trenerem medycznym

Każdy uczestnik odbędzie 20 zajęć grupowych polegających na uprawianiu aktywności fizycznej w sali ćwiczeń pod okiem trenera medycznego. Zajęcia będą odbywały się w 4 grupach po 4 osoby, co daje łącznie 80 spotkań. Zajęcia trwają ok.1h i mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i integrację społeczną. Zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń, nie tylko wysmukla sylwetkę
i poprawia kondycję, ale również pozwala zadbać o zdrowie! Leczenie schorzeń, bez wykonania terapii ruchowej, przypomina w swojej istocie zażycie tabletki przeciwbólowej. Aktywność fizyczna jest siłą życiową, która w ogromnym stopniu determinuje nasze zdrowie.

 1. Zakańczające projekt spotkanie indywidualne z fizjoterapeutą

Na spotkaniu zostaną omówione i podsumowane zagadnienia, które były poruszane w projekcie. Zostaną przekazane zalecenia na temat dalszych aktywności
(dot. zdrowego trybu życia, higieny snu, diety, leczeniu ruchem, zachowaniu w zdrowiu stawów skroniowo-żuchwowych i wielu innych).

 

Obowiązki Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu projektu.
 2. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na stosowanych dokumentach.
 3. Punktualnego stawiania się na zajęcia.
 4. Współpracy i stałego kontaktu z personelem projektu.
 5. Wypełniania ankiety początkowej i końcowej.
 6. Bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 7. Natychmiastowego informowania Projektodawcy o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz obowiązujące wytyczne i zasady w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Ostateczna interpretacja dokumentów o których mowa w § 6 pkt. 1 należy do Projektodawcy.
 3. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
  w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, przepisów prawa a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony LDG „Grudziądzki Spichlerz”.
 4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia
  i uczestnictwa w Projekcie, Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani przez Projektodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej www.geotermiagrudziadz.pl.
 5. Aktualna treść Regulaminu Uczestnictwa dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www.geotermiagrudziadz.pl/wiekseniorawigorjuniora
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.
 7. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie oznacza zapoznanie się
  z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 8. Podpisanie umowy uczestnictwa oznacza zgodę na wykonanie zdjęć podczas różnych form wsparcia, które przedstawiają wizerunek uczestnika projektu,
  w celu dokumentacji przebiegu projektu oraz ewentualnej kontroli ze strony LGD „Grudziądzki Spichlerz” lub przez inne podmioty upoważnione do reprezentowania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać
    Produkty, które mogą Ci się spodobać