ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „AKTYWNI POZA DOMEM”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „AKTYWNI POZA DOMEM”

Zapraszamy mieszkańców Grudziądza do udziału w projekcie grantowym pn. „Aktywni poza domem”.

Projekt kierowany jest do 18-tu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tabela osób, które mogą być objęte wsparciem znajduje się poniżej.

W ramach projektu możesz otrzymać bezpłatnie:

 • Indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą oraz 10-dniowy cykl zabiegów
  o wartości 650 zł,
 • Karnet do strefy basenowo – saunowej z basenami solankowymi,
 • Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą na sali ćwiczeń,
 • Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą na urządzeniach z oporem wodnym.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Bilet na koncert Świąteczny w piramidzie z tężnią solankową,
 • Wstęp na wykład otwarty pn. „Zdrowy kręgosłup”,
 • Trening umiejętności miękkich z coachem,
 • Materiały szkoleniowe.

Kryteria obligatoryjne:

 • zamieszkiwanie na terenie miasta gminy Grudziądz (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń);
 • osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *opis poniżej* (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia jeśli możliwość pozyskania zaświadczenia nie jest możliwa to na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń);
 • osoba, która nie uczestniczyła do tej pory we wsparciu współfinansowanym ze środków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o składaniu fałszywych oświadczeń).

Kryteria premiujące:

 • 3 pkt. za każdy powód wykluczenia opisany w poniższej tabeli.
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z Niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
osoby korzystające z PO PŻ.
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

 

Projekt grantowy realizowany w ramach „Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego, Kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przyznana kwota dofinansowania to 50 000,00 zł.

Aby dokonać zgłoszenia skontaktuj się telefonicznie (056) 46 44 584 wew. 5 w godzinach 10:00 – 15:00 (pn-pt).

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Zastosuj kupon
    Produkty, które mogą Ci się spodobać
    Produkty, które mogą Ci się spodobać